นางสาวพชร เพชรรอด

นางสาวพชร  เพชรรอด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การศึกษา

-วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและจัดการกีฬา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *