admin

นางสาวพชร เพชรรอด

นางสาวพชร  เพชรรอด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย การศึกษา -วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและจัดการกีฬา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี