นางเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล หัวหน้างานฝ่ายวิชาการเข้าเยี่ยมชมการวัดประเมินผล

นางเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล หัวหน้างานฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านเขาปูนเข้าเยี่ยมชมการวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562