ประวัติโรงเรียน

สถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาปูน เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีที่ดินของโรงเรียนจำนวน 2 แปลง รวมพื้นที่ทั้งหมด 40 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันมีพื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา ที่ตั้งโรงเรียนเดิมมีพื้นที่ 30 ไร่ ปัจจุบันได้แบ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กประถมวัย บ้านเขาปูนจำนวน 3 ไร่ จัดทำเป็นสวนยางพันธุ์ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 24 ไร่ส่วนหนึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน 3 ไร่ และเป็นที่ตั้งของโรงผสมปุ๋ยของชุมชน อีก ส่วนหนึ่ง โรงเรียนบ้านเขาปูนก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2504 โดยเปิดสอนระดับประถมศึกษา ต่อมาปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านเขาปูนเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 4 ฝ่ายคือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร ฝ่ายบริหารงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านเขาปูนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลในปีงบประมาณ 2555 และยังได้รางวัลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนบ้านเขาปูน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นองค์กรหลักจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ / เป้าประสงค์

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระและจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ผลการทดสอบระดับชาติ ความพร้อมในการศึกษาต่อ และใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

2. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมพื้นฐาน

3. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชนและท้องถิ่น

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นและปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้

5. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง

6. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล