ITA ONLINE

ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียนKhaopoon

15 ต.ค. 2020


1. ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล


2. การบริหารงาน

การดำเนินงาน

การให้บริการ


3. การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง-การจัดหาพัสดุ


4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


5. การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


6. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต