หน้าแรก

โรงเรียนบ้านเขาปูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3

โรงเรียนบ้านเขาปูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3

ยึดมั่นคุณธรรม
ก้าวล้ำวิชาการ
จิตใจเบิกบานถ้วนหน้า
พัฒนาเต็มศักยภาพ
Slider

สาส์นจากผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านเขาปูนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ พัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง เรียนรู้ภาษาถิ่นภาษาต่างประเทศ จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการคิด มีเหตุผล เป็นขั้นตอนจัดการเรียนรู้หลากหลาย เชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid -19) (18 พ.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนบ้านเขาปูน และให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน อยู่ในโอวาทของครูทุกคน เป็นนักเรียนที่ โรงเรียนภาคภูมิใจ

นายพิชัย อารีการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน

ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน


ภาพกิจกรรม