หน้าแรก

โรงเรียนบ้านเขาปูน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวชญาภา อุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน

สาส์นจากผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านเขาปูนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ พัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง เรียนรู้ภาษาถิ่นภาษาต่างประเทศ จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการคิด มีเหตุผล เป็นขั้นตอนจัดการเรียนรู้หลากหลาย เชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนบ้านเขาปูน และให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน อยู่ในโอวาทของครูทุกคน เป็นนักเรียนที่ โรงเรียนภาคภูมิใจ

ยึดมั่นคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ
จิตใจเบิกบานถ้วนหน้า พัฒนาเต็มศักยภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม การทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์

โรงเรียนบ้านเขาปูนได้ดำเนินการโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม การทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยมี นายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

Bankhaopoon School

10 กุมภาพันธ์ 2021

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​

โรงเรียนบ้านเขาปูน นำโดยนายพิชัย อารีการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

Bankhaopoon School

15 ตุลาคม 2020

ระบบสารสนเทศ

โรงเรียนบ้านเขาปูน

ยึดมั่นคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ จิตใจเบิกบานถ้วนหน้า พัฒนาเต็มศักยภาพ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

mail_new@khaopoon.ac.th
082-1234055
ติดต่อเรา