กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562


พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546


พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546


กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545


ติดต่อเรา