ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา

                  สถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาปูน  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลเขานิพันธ์  อำเภอเวียงสระ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีที่ดินของโรงเรียนจำนวน  2  แปลง  รวมพื้นที่ทั้งหมด  40  ไร่  2 งาน  68 ตารางวา  ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันมีพื้นที่  10 ไร่  2 งาน  68  ตารางวา มีอาณาเขตที่ตั้ง ดังนี้  ทิศเหนือติดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดถนนสาธารณะ ทิศใต้ติดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดที่ดินเอกชน

                  ส่วนที่ตั้งโรงเรียนเดิมมีพื้นที่  30 ไร่  ปัจจุบันได้แบ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กประถมวัย บ้านเขาปูนจำนวน 3 ไร่ จัดทำเป็นสวนยางพันธุ์ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 24 ไร่ส่วนหนึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน 3 ไร่ และเป็นที่ตั้งของโรงผสมปุ๋ยของชุมชน อีก ส่วนหนึ่ง

                 โรงเรียนบ้านเขาปูนก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2504  โดยเปิดสอนระดับประถมศึกษา ต่อมาปี พ.ศ. 2534  ได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษา  2  ระดับ คือ    ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                 โรงเรียนบ้านเขาปูนเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 5 ฝ่ายคือ 1.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 2.ฝ่ายบริหารงานบุคลากร 3.ฝ่ายบริหารงบประมาณ 4.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ 5.ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาปูนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในปีงบประมาณ 2562 

วิสัยทัศน์ (Vision)

                 โรงเรียนบ้านเขาปูนเป็นองค์กรหลักจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission)

                 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระและจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การคิด อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ผลการทดสอบระดับชาติ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน 

                 2. ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยมพื้นฐาน สุขภาวะที่ดีและเห็นคุณค่าความเป็นไทย 

                 3. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชนและท้องถิ่น 

                 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นและปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 

                 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูยุคใหม่ รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

                 6. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล

เป้าประสงค์ (Goal)

                 เพื่อมุ่งสู่ภาพความสำเร็จที่ต้องการ จึงกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นแนวทางสำหรับการเทียบเคียงผลการ ปฏิบัติงานของโรงเรียนดังนี้

                 1. คุณภาพผู้เรียน

                 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรและมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยมีสุขภาวะที่ดี และคุณค่าความเป็นไทย

                 ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561)

                 ผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

                 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ

                 กระบวนการบริหารและสถานศึกษากําหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน

                 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน

                 สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

                 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

                 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

                 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

                 มีการกำกับ ติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

                 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

                 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                 ครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

                 ครูและบุคลากรใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

                 ครูและบุคลากรบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

                 ครูและบุคลากร มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

                 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึครูและบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

                 ครูและบุคลากร พัฒนาตนเองสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีจิตวิญญาณความเป็นครู

                 ครูและบุคลากรได้รับการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ปรัชญา (Philosophy)

                 ปัญญา นรานัง รตนัง (ปันยา นะ-รา-นัง ระตะนัง) ปัญญาเป็นดวงแก้วของคนดี 

คำขวัญโรงเรียน

                 ยึดมั่นคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ จิตเบิกบานถ้วนหน้า พัฒนาเต็มศักยภาพป็นไทย 

อัตลักษณ์ (Identity)

                 รักษ์ไทย ไหว้สวย รวยยิ้ม 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

                 ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สีประจําโรงเรียน

                 “ส้ม – ดำ ”

อักษรย่อของโรงเรียน

                 ข.ป.๑๒

ติดต่อเรา