Bankhaopoon School

20 มิถุนายน 2022

Bankhaopoon School

17 มิถุนายน 2022

Bankhaopoon School

23 พฤษภาคม 2022

Bankhaopoon School

17 ธันวาคม 2021

Bankhaopoon School

17 ธันวาคม 2021

Bankhaopoon School

6 กันยายน 2021

Bankhaopoon School

24 มีนาคม 2021

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านเขาปูน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓

Bankhaopoon School

19 มีนาคม 2021

ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์

นายสำเริง สุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ พร้อมด้วย ศน.พริ้มเพรา บุปผา และ ศน.เจริญ กระจ่างรส ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์

Bankhaopoon School

19 มีนาคม 2021

Bankhaopoon School

10 มีนาคม 2021

Bankhaopoon School

10 มีนาคม 2021
1 2 4
ติดต่อเรา