Bankhaopoon School

17 พฤศจิกายน 2022

Bankhaopoon School

20 มิถุนายน 2022

Bankhaopoon School

17 มิถุนายน 2022

Bankhaopoon School

23 พฤษภาคม 2022

Bankhaopoon School

17 ธันวาคม 2021

Bankhaopoon School

17 ธันวาคม 2021

Bankhaopoon School

6 กันยายน 2021

Bankhaopoon School

24 มีนาคม 2021

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านเขาปูน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓

Bankhaopoon School

19 มีนาคม 2021

ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์

นายสำเริง สุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ พร้อมด้วย ศน.พริ้มเพรา บุปผา และ ศน.เจริญ กระจ่างรส ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์

Bankhaopoon School

19 มีนาคม 2021
1 2 4
ติดต่อเรา