การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ติดต่อเรา