การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ On-Site

ผู้อำนวยการพิชัย อารีการ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาปูน รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ On-Site โดยมี นางสาวปวิชญา สินน้อย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 และ นางหทัยทิพย์ ทรรพคช ศึกษานิเทศก์ ให้คำชี้แนะในการดำเนินงานให้้ป็นตามระเบียบและกรอบแนวทาง รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ทางโรงเรียนบ้านเขาปูน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ติดต่อเรา