การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านเขาปูน นำโดย นางสาวชญาภา อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน ดำเนินกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์

การสื่อสารข้อมูล: เพื่อแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับโรงเรียน หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กิจกรรมต่าง ๆ และสิ่งที่ผู้ปกครองควรรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาของนักเรียน

การประเมินผลการเรียน: เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียน รวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงของนักเรียน

การสร้างความร่วมมือ: เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูในการสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาของนักเรียน

การแก้ไขปัญหา: เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านการเรียน การประพฤติ และสังคมของนักเรียน

การให้คำปรึกษา: เพื่อให้คำปรึกษาและแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาของนักเรียน เช่น การแนะแนวทางการเรียน การจัดการเวลาของนักเรียน หรือการดูแลสุขภาพจิต

การส่งเสริมความสัมพันธ์: เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับครู และระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเอง เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน และเป็นโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาของบุตรหลานของตนเอง

ติดต่อเรา