การประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนระบบปกติ (On-Site)

เมื่อวันพุธ ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนบ้านเขาปูนได้รับการประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนระบบปกติ (On-Site) รอบที่ 2 จาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี 1.นางจิรารัตน์ จิรภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขานิพันธ์ 2.นางสาวภารณี พิทักษ์วงค์ นักวิชาการสาธารณสุข 3. นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนควนสูงตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3 4.นางสาวอุมาภรณ์ บุญยัง เจ้าพนักงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ 5. นางอำภา สุขสัวสดิ์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) 6.นายประพันธ์ ศะศิเดโช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขาปูน เป็นคณะกรรมการประเมิน การเตรียมความพร้อมของสถานเปิดการเรียนการสอนระบบปกติ (On-Site) โดยมีนายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงมาตรการตามหัวข้อต่าง ๆ

ภาพโดย : ครูทศพร เกื้อคลัง

ติดต่อเรา