การสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านเขาปูนเป็นสนามจัดการสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน เป็นประธานสนามสอบ มีกรรมการคุมสอบ ประกอบด้วย 1.นางขวัญใจ มณีรีตน์ 2.นางสาวจารุวรรณ วงศ์สวัสดิ์ 3.นางนิสา กลับดี 4.นางสุพิณ ศรศรีแก้ว 5.นางธัญญรัตน์ ขวัญเมือง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

ติดต่อเรา