กำหนดการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านเขาปูน

1เด็กหญิงพรพิลัยจูสม
2เด็กหญิงเสาวลักษณ์สโมสร
3เด็กหญิงวรนุชพรหมขวัญ
4เด็กหญิงนิชาภัทรพยัคฆา
5เด็กหญิงทิพปภาทองสง
6เด็กหญิงกชมลจันทร์ประกอบ
7เด็กชายณัฐวัฒน์ศะศิเดโช
8เด็กชายณัฐพลศะศิเดโช
9เด็กชายธนาวุฒน์วุธรา
10เด็กชายธนบดีจงกลศรี
11เด็กหญิงไอลิสาอินทกูล
12เด็กชายธีรภัทรอุ้ยทอง
13เด็กหญิงนมลวรรณฉิมพานะ
14เด็กหญิงกัลยาณีไชยจันทร์
15เด็กชายสิทธิชัยต้นป้อ
16เด็กหญิงสุมลทิพย์กามณี
17เด็กชายณัชฐนนท์ทับทอง
18เด็กหญิงอัมราวดีพิจิตร
19เด็กชายสุพงศ์วิศเนาวพันธ์
20เด็กชายกฤษดาคงมนต์
21เด็กชายภาคภูมิหมื่นงาม
22เด็กหญิงวรรวิสาสวัสดี
23เด็กชายนิติภูมิเสนาสวัสดิ์
24เด็กชายธรรมศักดิ์บุญชัย
25เด็กชายกิตติศักดิ์เวชภักดี
26เด็กชายเสกสรรค์โคกะทิง
ติดต่อเรา