กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านเขาปูนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน: เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจระบบประชาธิปไตยผ่านการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งและการปกครองตนเอง
  2. พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ: เพื่อให้โอกาสนักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้งได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การตัดสินใจ และการทำงานเป็นทีม
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน: เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการพัฒนาของโรงเรียน และให้เสียงของนักเรียนมีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในโรงเรียน
  4. สร้างความรับผิดชอบ: เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับเลือกตั้งเข้าใจและรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตนในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
  5. ส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงาน: เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานระหว่างนักเรียนด้วยกันและกับคณะครู
  6. เสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนโรงเรียน: เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนโรงเรียนระหว่างนักเรียนทุกระดับชั้น
  7. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์: เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียนด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะและปลูกฝังคุณค่าทางสังคมให้กับนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้โรงเรียนบ้านเขาปูน ต้องขอขอบคุณ เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนในครั้งนี้

ติดต่อเรา