ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แขนงวิชาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล เข้าร่วมปรึกษาหารือรับฟังเกียวกับการออกค่ายเพื่อฝึกประสบการณ์ของนิสิตและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านเขาปูน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ 2563 ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แขนงวิชาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมปรึกษาหารือกับทางผู้อำนวยการพิชัย อารีการ และคณะครู เพื่อรับฟังเกียวกับการออกค่ายในการฝึกประสบการณ์ของนิสิตและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านเขาปูน การออกค่ายของนิสิตครั้งนี้จะมาร่วมกับทางโรงเรียนบ้านเขาปูนประมานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563

ติดต่อเรา