นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาร่วมออกค่ายพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านเขาปูน

เมื่อระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ อาจารย์ประจำแขวงวิชาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับนักศึกษา ได้ออกค่ายอาสาเพื่อปรับปรังภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านเขาปูน ซึ่งการออกค่ายครั้งนี้ มีนายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน ผู้ใหญ่ประพันธ์ ศะศิเดโช ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและร่วมกันปรับปรุงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ติดต่อเรา