นายสุเชษฐ์ รอดเนียม ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันสาธารณภัยแก่นักเรียน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ นายสุเชษฐ์ รอดเนียม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสงพร้อมเจ้าหน้าที่ฯ พบปะ ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยแก่นักเรียน และมอบแผ่นพับ “ร่วมป้องกันอัคคีภัยต้องใส่ใจไม่ประมาท” /“โดยสารรถสาธารณะ อุ่นใจ สะดวก ปลอดภัย”/“ชีวิตรอด เลี่ยงเมาแล้วขับ”/คนพร้อม รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง…เดินทางปลอดภัย“/ “รถจักร ยานยนต์ ขับขี่แบบไหน ชีวิตปลอดภัย”/“รู้ทัน ป้องกัน ลดเสี่ยง อุบัติเหตุทางถนน” ให้แก่ โรงเรียนบ้านเขาปูน เพื่อใช้เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย อุบัติเหตุทางถนน และนำไปแจกจ่ายรณรงค์สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองต่อไป

ติดต่อเรา