บรรยากาศมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติ่ม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน พร้อมด้วย นางสุมาลี ศรีนวล หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ นางเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการ ได้ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติ่ม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ณ โรงเรียนบ้านเขาปูน โดยมีมาตรการจัดการป้องกันเว้นระยะ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดระเบียบที่นั่งและการยืนรอคิว ระหว่างผู้ปกครอง 1 เมตร ตามจุดบริการต่าง ๆ รวมถึงเก้าอี้นั่งรอของผู้ปกครอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อและเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ติดต่อเรา