บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการมัลติมีเดียแร่สัมพันธ์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 ทางบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด นำโดย คุณสุรพันธ์  เชาวนปรีชา กรรมการผู้จัดการบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด นางสาวขวัญใจ  สุคันธเมศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานส่วนราชการบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด นายทวีทรัพย์ นาคทองกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการเหมือง เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการมัลติมีเดียแร่สัมพันธ์ หลังจากสนับสนุนโครงการห้องปฎิบัติการมัลติมีเดียแร่สัมพันธ์ ปีที่ 3 โดยมี นายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน นางสุมาลี ศรีนวล หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณโรงเรียนบ้านเขาปูน นางเบ็ญจณีย์ ด้วงกูล หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะครูและนักเรียนบ้านเขาปูนให้การต้อนรับ

หลังจากพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนบ้านเขาปูน ผอ.พิชัย อารีการ  นำ คุณสุรพันธ์   เชาวนปรีชา  นางสาวขวัญใจ  สุคันธเมศ  นายทวีทรัพย์ นาคทองกุล เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการมัลติมีเดียแร่สัมพันธ์ แลได้กล่าวทักทายกับนักเรียน โดยมีทางคุณครูทศพร เกื้อคลัง ผู้รับผิดชอบโครงการห้องปฎิบัติการมัลติมีเดียแร่สัมพันธ์ อธิบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านห้องปฎิบัติการมัลติมีเดียแร่สัมพันธ์ดังกล่าว                                                        

และทางคุณสุรพันธ์   เชาวนปรีชา  นางสาวขวัญใจ  สุคันธเมศ   ได้ร่วมถ่ายภาพพร้อมกับนักเรียนที่เป็นฟุตซอลทีม แร่สัมพันธ์ U15 อีกด้วย

ภาพโดย : ณัฐพล ศศิเดโช