พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านเขาปูน นำโดย นางสาวชญาภา อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญหลายประการ ซึ่งล้วนมีความสำคัญในการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและจิตใจของนักเรียน ดังนี้:

  1. แสดงความกตัญญูและเคารพครูบาอาจารย์: เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูและเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน
  2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน: เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนและโรงเรียนมีความอบอุ่นและเป็นมิตร
  3. ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทย: เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และรักษาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยในการแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณ
  4. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม: เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจของนักเรียน เช่น ความเคารพ ความซื่อสัตย์ และความกตัญญู
  5. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการเรียนรู้: เพื่อให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกที่ดีและพร้อมในการเรียนรู้และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไป
  6. ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนโรงเรียน: เพื่อให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันในชุมชนโรงเรียนระหว่างครูและนักเรียน

พิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและสำคัญต่อการพัฒนาจิตใจของนักเรียน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและด้านจริยธรรมอย่างสมดุล

ติดต่อเรา