วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ด้วยองค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน

นายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาปูน จึงร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสร้างกระแสการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขยาเสพติด

ติดต่อเรา