โรงเรียนบ้านเขาปูนจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนบ้านเขาปูนได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูนเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน ได้ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 การจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ ได้มีมีมาตรการจัดการป้องกันเว้นระยะ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามกฎระเบียบที่วางไว้

นายพิชัย อารีการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูนใด้ให้โอวาทแก่นักเรียนว่า “ให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประจำตัวถือปฎิบัติสู่เป้าหมายชีวิตของนักเรียน คือการเรียนรู้ วิเคราะห์แก้ปัญหาโดยใช้ปัญญาเป็นสำคัญเรียนรู้ตลอดตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ติดต่อเรา