โรงเรียนบ้านเขาปูน ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลับราชภัฏนครศรีธรรมราช

ทางโรงเรียนบ้านเขาปูน ยินดีต้อนรับ นางสาวสุดาพร วิสัย (ครูมุก) นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ที่เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างวันที่ 8 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ซึ่งนางสาวสุดาพร วิสัย เคยเป็นศิษย์เก่าปีของโรงเรียนบ้านเขาปูนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2559 อีกด้วย

ติดต่อเรา