โรงเรียนบ้านเขาปูน รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3 -12 พฤษภาคม พ.ศ.2563

https://forms.gle/zvxeypFLuT18iuoW9